Všeobecné obchodné podmienky

 • Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : S78, s.r.o., Sládkovičova 78/A, 040 01 Košice, IČO: 47 580 127, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka číslo: 34584/V (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.grillcentrum.sk.
 • Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára (ďalej len „objednávka“) prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.
 • Objednávka je považovaná za kúpnu zmluvu.
 • Kúpna zmluva vzniká v momente prijatia potvrdenia objednávky na zadaný e-mail kupujúceho.
 • Po odoslaní objednávky bude automatický na zadanú e-mailovú adresu kupujúceho vygenerovaná správa o prijatí objednávky. V prípade zistenia akejkoľvek chyby v objednávke alebo v prípade, ak ste potvrdzujúci e-mail neobdržali nás neodkladne kontaktujte.
 • Predajca si vyhradzuje právo na overenie alebo upresnenie objednávky zákazníka telefonicky kontaktovať napr. pre doplnenie chýbajúcich údajov.

DODACIE PODMIENKY

 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári (ak nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom prepravnej služby alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne.
 • Ak je tovar skladom, je expedovaný najdlhšie do 5 pracovných dní po obdržaní objednávky, v prípade, že tovar nemáme na sklade, budeme Vás informovať e-mailom alebo telefonicky o prípadnom termíne dodania.
 • O odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom, pričom jeho súčasťou je aj informácia o predpokladanom termíne doručenia.
 • Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.
 • Spôsoby dodávky sú:
  1. prepravnou službou
  2. osobným odberom
 • Preprava nie je účtované pri objednávke nad 50, – Euro inak používame sadzobníky zvoleného prepravcu. Ceny jednotlivých služieb sú uvedené pri objednávacom procese.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Platobnou kartou – platba možná priamo v e-shope online cez zabezpečené pripojenie
 • Osobný odber – v tomto prípade je možné platiť v hotovosti či platobnými kartami na odbernom mieste
 • Dobierkou – tovar je doručený a predaný zákazníkovi oproti odovzdaniu hotovosti

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Kupujúci má podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu.
 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho oznámením o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail) alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy nachádzajúceho sa v závere týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar – v pôvodnom stave, neporušený, bez známok používania alebo opotrebenia, v originálnom obale, dobre zabalený a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Kupujúci vracia tovar na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Dôsledkom odstúpenia od zmluvy je povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy nadobudli. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť kupujúcemu čiastku za tovar zaplatenú.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 • Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy definované v týchto VOP sa vzťahuje na subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa §2 pís. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Záručná doba na tovar začína plynúť jeho prevzatím kupujúcim a trvá štandardne 24 mesiacov, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak.
 • Záruka sa nevťahuje na poškodenie tovaru spôsobené jeho nesprávnym skladovaním/nesprávnym používaním alebo na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, a teda táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na reklamáciu.
 • Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • Doklad o kúpe vydaný predávajúcim plní funkciu záručného listu.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Ak sa vyskytne počas trvania záručnej doby na zakúpenom tovare vada, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným/neobvyklým užívaním alebo nevhodným skladovaním, ale vadou samotného tovaru, má kupujúci právo na reklamáciu tovaru. Takú reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho a oznámiť ju:
  1. reklamačným formulárom na odkaze : https://forms.gle/ipSJ1pNR7geKqMZH7  alebo
  2. poštou na adresu sídla predávajúceho: S78, s.r.o., so sídlom Sládkovičová 78/A, 040 01 Košice alebo
  3. telefonicky na tel. č.: +421 907 110 525
  4. osobne v kamennej predajni: Grill Centrum, Myslavská 2/B, 040 23 Košice

  a zároveň bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní, odovzdať tovar osobne alebo zaslať reklamovaný tovar v originálnom obale (pokiaľ je to možné), prípadne v inom vyhovujúcom obale na jeho prepravu, so sprievodným listom obsahujúcim reklamáciu, alebo reklamačným formulárom dostupným na webovom sídle predávajúceho, obsahujúcim dostatočné označenie kupujúceho a predávajúceho, presné a úplné popísanie vady/vád tovaru a originál dokladu o kúpe na vyššie uvedenú adresu sídla predávajúceho. Takúto zásielku odporúčame poistiť a označiť slovom „REKLAMÁCIA“. Zodpovednosť za poškodenie tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenia/obalu znáša kupujúci. Obsahom sprievodného listu/formulára by mal byť aj kontakt na kupujúceho, na ktorý mu predávajúci oznámi vybavenie reklamácie.

 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.
 • Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
 • Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa možností bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie niektorým z uvedených spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 • O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaním emailu, príp. telefonicky na kupujúcim uvedený kontakt.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@grillcentrum.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov upravuje §3 vyššie uvedeného zákona. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 toho istého zákona. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
  Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 • Reklamačný poriadok a alternatívne riešenie sporov definované v týchto VOP sa vzťahuje na subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa §2 pís. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Ak teda kupujúci uviedol v objednávke údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), takýto kupujúci nie je spotrebiteľom a neplatia pre neho vyššie uvedené práva na reklamáciu a právo na odstúpenie od zmluvy. Takýto vzťah sa následné riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Ďalšia komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje elektronickou poštou (info@grillcentrum.sk) alebo telefonicky (t. č.: +421 907 110 525) v pracovných dňoch, v čase od 09:00 do 15:00 hod.
 • Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, sa budú spravovať výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke www.grillcentrum.sk a platia pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávkového formulára oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.