Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

V rámci nášho internetového obchodu www.grillcentrum.sk venujeme ochrane vašich osobných údajov náležitú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, na základe akého právneho dôvodu spracúvame vaše osobné údaje, za akým účelom ich používame, komu ich môžeme poskytovať, aké máme v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov práva a naopak aké práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov môžete uplatňovať vy.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 • Spoločnosť S78, s.r.o., IČO 47 580 127, so sídlom Sládkovičova 78/A, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 34584/V ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 • Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

Čl. II

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 • Identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli sami a ktorými sa rozumie najmä: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie tovaru a poskytnutie služieb, fakturačná adresa. A taktiež informácie o objednaných produktoch, údaje o vašom nákupe a platobné informácie.
 • Osobné údaje, ktoré spracúvame automaticky: IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Taktiež môžeme spracúvať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach – napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený a tiež údaje získané zo súborov cookies. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi.
 • Ak vstupujete na našu webovú stránku z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.
 • Súbory cookies: Súbory cookies a podobné technológie („súbory cookies“) používame na zvýšenie kvality našich produktov a zlepšenie vášho zážitku na našich webových lokalitách, a to tak, že získavame informácie o tom, ako naše webové lokality používate. Niektoré z používaných súborov cookies sú nevyhnutné, aby mohli fungovať základné funkcie webovej lokality, napríklad bezpečné prihlásenie alebo uloženie údajov o tom, v ktorej časti objednávacieho procesu sa nachádzate, môžeme však používať aj súbory cookies, vďaka ktorým môžeme analyzovať používanie webovej lokality (aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť), ako aj reklamné súbory cookies, ktoré používajú inzerujúce spoločnosti na inzerovanie ponúk zodpovedajúcim vašim záujmom.

Naše webové lokality a produkty môžeme prispôsobiť vašim záujmom a potrebám na základe získavania informácií o vašom zariadení a ich spojenia s vašimi osobnými údajmi, aby vám naše webové lokality ponúkali ten najlepší internetový zážitok.

V prípade využívania služby Google Analytics ju nastavíme tak, aby bola vaša IP adresa anonymizovaná ihneď po tom, ako sa údaje dostanú do siete Analytics Collection Network https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en, a to pred ich uložením alebo spracovaním. Ak nechcete byť na žiadnej webovej lokalite sledovaný/-á službou Google Analytics, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Viac informácií o súboroch cookies, ktoré používame, nájdete v nástroji Súhlas so súbormi cookies na našich webových lokalitách, kde zároveň môžete upraviť svoje nastavenia. Zoberte však na vedomie, že bez súborov cookies možno nebudete môcť využívať všetky prvky našich webových lokalít alebo internetových služieb.

 

Čl. III

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov, kupujúcich) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa čl. 6 a 9 Nariadenia.

 • Riadne poskytnutie našich služieb kupujúcim v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu  www.grillcentrum.sk medzi nami a vami ako kupujúcim, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke www.grillcentrum.sk. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvy podľa článku 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia a plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa podľa článku 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia.
 • Marketing:
 1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu
 2. individuálne zasielanie ponúk na mieru a cielenej reklamy,  ak ste si na stránke www.grillcentrum.sk založili zákaznícke konto, a to na právnom základe vášho súhlasu, vyjadreného založením zákazníckeho konta, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe
 3. zlepšovanie našich služieb pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov, Google Analytics, Facebook Analytics a to na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia
 4. email newsletter – pre odosielanie newsletterov používame tzv. double opt in metódu. To znamená, že naše reklamné e-maily budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Právny základ zasielania newslettrov je podmienený vaším súhlasom. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zákazníckej linky
 • vaše osobné údaje môžeme taktiež spracúvať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Taktiež môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov

Čl. IV

Doba uchovávania osobných údajov

 • osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a nami ako Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
 • v prípade spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje spracúvane do doby jeho odvolania
 • osobné údaje nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov)

 

Čl. V

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

 • vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste nám na takéto poskytnutie udelili výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy
 • v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi) a štátnym orgánom. Taktiež v prípade ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť

 

Čl. VI

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, tak aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate vrátane technických opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe. Prevádzkovateľ ďalej prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

 

Čl. VII

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia)
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia)
 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

 • Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára a následným odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte.
 • Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady ochrany osobných údajov priebežne meniť a dopĺňať, pričom aktuálna verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke www.grillcentrum.sk
 • V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou vašich osobných údajov vrátane uplatnenia vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na nášho zástupcu pre ochranu osobných údajov: e-mail: consultingforyou.sro@gmail.com